Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok
Menu

Actoren

Deze lijst wordt de komende weken en maanden nog uitgebreid met andere Brusselse partners.


Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voorzieningen, infrastructuren en vervoer. De belangrijkste uitdaging van Brussel Mobiliteit is om de economische ontwikkeling – en de toenemende mobiliteitsbehoefte – te verenigen met een betere levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling.

Brussel Mobiliteit heeft als opdracht de mobiliteit van morgen in Brussel , vorm te geven en draagt met zijn strategische plannen bij tot de realisatie van de Brusselse smart city. Het coördineert de deelname van het Gewest aan de Smarter Cities Challenge, het smart city-project van IBM.

Website van Brussel Mobiliteit
Brussel Mobiliteit

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest is de instelling van openbaar nut die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk is voor het gewestelijke en gemeentelijke informaticabeheer. Het heeft als doel het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) te organiseren, te promoten en te verspreiden bij diverse Brusselse openbare entiteiten.

Het CIBG is dan ook een van de drijvende krachten achter de digitalisering in Brussel en het tot stand brengen van een smart city op gewestelijke schaal, zoals omschreven in het Witboek 2014-2019: een verbonden, duurzaam, open en veilig gewest. Het gedeeld gebruik van middelen met het oog op duurzaamheid, efficiëntie en innovatie waar iedereen baat bij heeft, loopt als een rode draad door de initiatieven van het CIBG.

Van de gewestregering heeft het CIBG de opdracht gekregen de digitaliseringsstrategie uit te werken en de Brussels Smart City Summit te organiseren.

Website van Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Innoviris

Innoviris is het Brussels Instituut voor wetenschappelijk onderzoek. Het instituut heeft als taak onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen en te stimuleren via de financiering van vernieuwende projecten van Brusselse ondernemingen en onderzoekscentra. Innoviris ondersteunt de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als een actieve, competitieve, innoverende en op kennis gesteunde omgeving.

Innoviris houdt zijn doelgroep op de hoogte van initiatieven en subsidies rond het thema smart city, denk maar aan de oproepen tot het indienen van projecten van de Europese Unie.

Website van Innoviris
Innoviris

IRISnet

IRISnet staat in voor het beheer en de uitbouw van de telecommunicatiediensten op het breedbandnetwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het IRISnet-netwerk strekt zich met meer dan 300 km glasvezelkabels uit over het hele gewest en is een van de pijlers in de ontwikkeling op het gebied van informatica.

IRISnet staat in het gewest in voor de ontwikkeling van telecommunicatie-infrastructuur en -diensten met een grote meerwaarde voor de Brusselse instellingen, met het oog op de verhoogde doeltreffendheid en gebruiksvriendelijkheid van de diensten voor Brusselaars, bedrijven en bezoekers. Zo draagt het bij tot de internationale positieversteviging van Brussel als smart city.

In 2012 werd in het kader van een openbare aanbesteding voor een duur van 10 jaar een publiek-privaat partnership opgericht dat werkt voor in totaal 122 opdrachtgevers waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en de Brusselse instellingen die het netwerk gebruiken (gemeenten, OCMW’s, ministeriële kabinetten, politiezones, sociale huisvestingsmaatschappijen enz.). De privépartner van IRISnet is Mobistar.

Website van IRISnet
IRISnet

Impulse

impulse.brussels is de publieke gesprekspartner bij uitstek van de Brusselse ondernemingen. Het agentschap geeft starters en KMO’s concrete informatie over ondernemerschap in Brussel en begeleidt hen in tal van domeinen zoals de opstart van een bedrijf, financiering, overheidssubsidies, de stedenbouwkundige regelgeving, milieuvergunningen, het opzetten en financieren van Europese onderzoeks- en innovatieprojecten (Nationaal contactpunt voor Horizon2020),etc...

Het advies van impulse.brussels is gratis en onafhankelijk.

Website van Impulse
Impulse

finance.brussels

finance.brussels, de groep gevormd door de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel en haar filialen, is de instelling voor overheidsfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij heeft als taak om de ontwikkeling en de uitbreiding van ondernemingen te ondersteunen. finance.brussels biedt in om het even welke ontwikkelingsfase van het leven van de onderneming een aangepaste oplossing door de kandidaat-ondernemers en de Brusselse ondernemingen verscheidene types van financiële hulpmiddelen aan te reiken: lening, kapitaalinbreng of cofinanciering. finance.brussels schenkt bijzondere aandacht aan de jonge, innoverende ondernemingen van het Gewest.

De investeringsbenadering van finance.brussels is gericht op een duurzaam en constructief partnership met de onderneming, door haar te begeleiden doorheen al haar ontwikkelingsfasen.

Website van finance.brussels
finance.brussels

Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO) is het kennis-, reflectie- en actiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de ontwikkeling van het grondgebied in goede banen leidt om tegemoet te komen aan de sociale, economische en milieu-uitdagingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Bestuur draagt daartoe bij door het meewerken aan de uitwerking van een reglementair kader en het sturen van actieprogramma’s.

BSO maakt deze doelstellingen concreet doorheen deze vijf opdrachten:

1. Planning : een globale visie en een kader uitwerken voor de ontwikkeling van het Gewest door de opmaak en de opvolging van strategische en verordenende plannen en door studies en overzichten voor de evaluatie van de uitwerking van deze plannen te verwezenlijken.

2. Stedenbouw : de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen beheren, de effectenrapporten en –studies behandelen, de stedenbouwkundige misdrijven en de beroepen beheren. De gewestelijke en lokale regelgeving over stedenbouw opstellen en opvolgen.

3. Onroerend erfgoed: het onroerend erfgoed in de hedendaagse leefomgeving bewaren en integreren door middel van de inventaris, bescherming, restauratie, opwaardering en de sensibilisering van de burger voor dit erfgoed.

4. Stadsvernieuwing : de leefomgeving en de sociale samenhang in de kwetsbare wijken verbeteren via geïntegreerde stedelijke ontwikkeling samen met de bewoners, de gemeenten en de andere overheidsactoren.

5. Huisvesting : huisvesting toegankelijker maken voor de minderbedeelden, strijd leveren tegen de leegstaande woningen en de woningkwaliteit verbeteren via de toekenning van renovatiepremies en de controle van de bewoonbaarheids- en de gezondheidsnormen.

Website van Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Brussel Stedelijke Ontwikkeling

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft de opdracht de duurzame economie en de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. Het is een van de zeven besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Zijn diensten worden hoofdzakelijk aangeboden aan bedrijven en werknemers.

Zijn voornaamste opdrachten zijn:

1. De economie ontwikkelen
Zijn rol bestaat erin duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel.

2. De werkgelegenheid ondersteunen
Dit bestuur biedt steun aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren. Het is ook belast met het opzetten van een controlebeleid.

3. Begeleiding bieden aan investeerders en exportbedrijven
Het bestuur ondersteunt Brusselse bedrijven bij hun lancering op buitenlandse markten en zorgt ervoor buitenlandse investeerders aan te trekken.

 

Website van Brussel Economie en Werkgelegenheid
Brussel Economie en Werkgelegenheid

Parking.brussels

Website van Parking.brussels
Parking.brussels

Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) werd opgericht door de ordonnantie van 8 september 1994 en werd op 11 mei 1995 voor de eerste maal geïnstalleerd.

Hij verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Economische en Sociale Raad is het sociaal-economisch overlegorgaan van het Brussels gewest.

Website van Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

visit.brussels

visit.brussels is het Brussels Agentschap voor Toerisme. Het kreeg de opdracht het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versterken. visit.brussels wil Brussel lokaal en internationaal profileren als de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen; een 'wereldstad' waar meer dan 180 nationaliteiten samenleven en Brussel maken tot een kosmopolitische stad die voeling houdt met de rest van de wereld. Het Agentschap werkt rond 5 pijlers, en streeft daarbij telkens specifieke doelstellingen na:

Website van visit.brussels
visit.brussels

De Brusselse regulator voor energie (BRUGEL – Brussel Gas Elektriciteit)

BRUGEL heeft een dubbele opdracht: enerzijds aan de overheid advies geven over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt, en anderzijds toezicht en controle uitoefenen op de toepassing van de ordonnanties en besluiten die daarmee verband houden. Voor een volledige lijst van de opdrachten van de regulator verwijzen we naar de ordonnantie van 19 juli 2001, gewoonlijk de « elektriciteitsordonnantie » genoemd.

BRUGEL heeft ook de strategie bepaald waarmee het zich inzet voor een efficiënte werking van de markt, een intelligent net en een nauwlettende bescherming van de verbruiker.

Website van De Brusselse regulator voor energie (BRUGEL – Brussel Gas Elektriciteit)
De Brusselse regulator voor energie (BRUGEL – Brussel Gas Elektriciteit)

Brussels International

Als hoofdstad van de Europese Unie herbergt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tal van internationale instellingen en organisaties. Het Gewest stelt zich open voor de wereld en voert een dynamisch buitenlands beleid. Binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel neemt de Directie Brussels International actief deel aan dit beleid. Ze coördineert de betrekkingen en de vertegenwoordiging van het Gewest in de wereld.

Website van Brussels International
Brussels International

Brussels Invest & Export

Brussel Invest & Export is belast met de bevordering van de export en het aantrekken van buitenlandse investeringen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze dienst werkt actief mee aan de economische ontwikkeling van het Gewest en vervult daarbij een dubbele taak:


Daartoe stelt Brussel Invest & Export elk jaar een ruim aanbod voor van promotieacties in het buitenland (missies, beurzen, seminaries…). Het netwerk van bijna 95 economische en handelsattachés, verspreid over de hele wereld, verstrekt advies aan de Brusselse ondernemingen op het terrein en vormt het uitstalraam van Brussel buiten onze grenzen.

Brussel Invest & Export wil de sector van de smart cities een boost geven en moedigt daartoe de desbetreffende ondernemingen (actief in ICT) aan om hun activiteiten een internationale dimensie te geven. Daarnaast promoot de dienst Brussel via themaseminaries bij buitenlandse bedrijven uit de sector. Op die manier ontstaat een stimulerend ecosysteem dat bevorderlijk is voor de ontwikkeling van een “slimme stad”.
 

Website van Brussels Invest & Export
Brussels Invest & Export

Actiris

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend. Als openbare dienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen op maat aan te bieden en doeltreffende en gratis hulpmiddelen ter beschikking te stellen die aan de specifieke behoeften van de doelgroepen beantwoorden.

Als openbare tewerkstellingsdienst, die zich bewust is van de essentiële rol die tewerkstelling binnen de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale samenhang heeft, is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te leveren voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor iedereen.

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te bieden voor de werkgelegenheid in het Gewest in al zijn vormen en met al zijn diversiteit. In dat opzicht zal Actiris zich op een transversale manier inzetten ten voordele van diversiteit en tegen discriminatie, in het bijzonder door middel van zijn anti-discriminatieprogramma.

Website van Actiris
Actiris

MIVB

Missies, waarden en engagementen
De MIVB verzekert elke dag de mobiliteit van ongeveer een miljoen personen. Met meer dan 7.000 arbeiders en bedienden is het ook een van de grootste ondernemingen in Brussel wat activiteiten en tewerkstelling betreft.

Goed voor het milieu
De MIVB is een cruciale speler voor duurzame mobiliteit in Brussel. Dankzij de vervoersmaatschappij wordt jaarlijks de uitstoot van 200.000 ton CO2 in de atmosfeer vermeden. Maar als onderneming voor openbaar vervoer die de levenskwaliteit in Brussel wil bewaren, moeten we ook de impact van onze eigen activiteiten op het stadsmilieu maximaal beperken: duurzame aankopen, beheersing van het verbruik (water, energie ...), maatregelen tegen lawaai en trillingen, enz.

Website van MIVB
MIVB

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is de overheidsdienst voor milieu en energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Tot het takenpakket behoren studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur.

Deze dienst levert ook milieuvergunningen af, waakt erover dat ze worden nageleefd, werkt in Brusselse scholen didactische milieuprojecten uit en ondersteunt ze, neemt deel aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau.

Het is een overheidsdienst die werk maakt van een constante verbetering van de leefkwaliteit en het leefmilieu van de Brusselaars

Website van Leefmilieu Brussel
Leefmilieu Brussel

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) centraliseert en coördineert de statistische activiteiten binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de Ordonnantie betreffende de gewestelijke statistiek, verschenen op 14 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad. Het BISA verzamelt, verwerkt, analyseert en verspreidt de statistische gegevens over Brussel. Het voert ook sociaaleconomische analyses uit en ondersteunt de Regering bij de evaluatie van het overheidsbeleid.
De taken van het BISA zijn als volgt opgedeeld:


Meer weten:

Website van Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)

Net Brussel

Net Brussel, een belangrijke speler op milieugebied, draagt bij tot de verbetering van de levenskwaliteit in het Brusselse Gewest. Het legt zich toe op het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval en het schoonmaken van de gewestwegen, waarbij dienstverlening aan de bevolking centraal staat. Het speelt een belangrijke opvoedende rol bij de inwoners, door hen burgerzin bij te brengen en hen te begeleiden bij het dagelijkse beheer van hun afval.

Net Brussel blijft groeien en telt meer dan 2700 personeelsleden. Het is vandaag een van de grootste werkgevers van laaggeschoolde arbeidskrachten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 85% van de medewerkers zijn arbeiders. De meesten onder hen zijn tussen 25 en 35 jaar oud en bezitten geen diploma of waren tijdelijk als werkzoekende ingeschreven voordat ze in dienst werden genomen. 15% van de personeelsleden worden ingezet voor administratieve taken, onderhoud van lokalen en het wagenpark. 70 % zijn contractuele en 30 % statutaire medewerkers.

Website van Net Brussel
Net Brussel

Sibelga

Sibelga is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als dusdanig staat ze in voor het beheer, het onderhoud en de verdere uitbouw van dit net. Voorts is Sibelga verantwoordelijk voor de meteropneming, de validatie en het beheer van de meetgegevens, zodat de energieleveranciers het verbruik correct kunnen aanrekenen aan hun klanten.

Maar Sibelga vervult ook openbare dienstverplichtingen: zo beheert ze de openbare verlichting langs de gemeentewegen en staat ze in voor de sociale levering aan beschermde klanten.

In twintig jaar tijd heeft het bedrijf een uitgebreide expertise opgebouwd op het vlak van energie technieken. Ze biedt haar klanten met een grote verwarmingsbehoefte partnerships aan voor warmtekrachtkoppeling. Daarnaast stelt ze een dienst voor energieboekhouding ter beschikking van de Brusselse gemeenten.

Sibelga telt zo'n 1000 medewerkers. Met 71 miljoen euro investeringen in 2015 staat Sibelga op de derde plaats in de rangorde van recurrente investeerders in Brussel.

Website van Sibelga
Sibelga

De Haven van Brussel

De Haven van Brussel beheert een domein van 105 hectare in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het domein is gelegen langs het kanaal Antwerpen-Brussel-Charleroi en doorkruist Brussel over een lengte van 14 km.

De Haven voert de klassieke opdrachten uit van een havenoperator. Op het havendomein zijn ongeveer 200 bedrijven gevestigd, die actief zijn in allerlei sectoren (bouw, logistiek, olieproducten, enz.). Verder beheert de Haven de waterweg in Brussel en verzorgt ze het onderhoud en de goede werking van het kanaal, de mobiele bruggen en de sluizen.

Brussel is de tweede Belgische binnenhaven en geniet een ideale ligging in het hart van Europa. Onze zeehaven is 24u op 24 toegankelijk, en is gelegen op vijf uur varen van de haven van Antwerpen. Tussen Antwerpen en Brussel liggen slechts twee sluizen. De Haven van Brussel beschikt over 5,5 km kade langs de waterweg, die het Brussels Gewest doorkruist van noord naar zuid. Ze heeft als doelstelling om het transport via de waterweg te promoten (de meest milieuvriendelijke transportwijze). Daarnaast streeft ze ernaar de werkgelegenheid te ontwikkelen en de opwarming van het klimaat te bestrijden. Tot slot wil ze komen tot een betere stedelijke distributie.

Website van De Haven van Brussel
De Haven van Brussel

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (afgekort BGHM) is belast met sociale huisvesting.
Sociale huisvesting is bestemd voor personen die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

De openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) staan onder het toezicht van de BGHM. Zij zorgen voor de verhuring van de woningen die zij beheren.

Website van Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Bruxelles Formation

Bruxelles Formation is de Franstalige overheidsdienst voor beroepsopleiding van de Brusselaars; de Nederlandstalige tegenhanger is VDAB-Brussel. Bruxelles Formation is een paritair beheerde ION van het type B.
 
Bruxelles Formation streeft naar continue verbetering en wil zijn gebruikers doorlopend tevredenstellen.
 
Een team van meer dan 500 medewerk(st)ers die verdeeld zijn over een administratie en 9 opleidingspolen ten dienste van werkzoekenden, werknemers die instappen of zich omscholen, met het oog op de uitbouw van het Brusselse economische weefsel.
 
Partners: 50 spelers voor sociaaleconomische integratie, 16 instellingen voor sociale promotie, 4 instellingen voor vorming van gehandicapten en 6 Brusselse beroepsreferentiecentra. Bruxelles Formation werkt ook actief samen met 12 sectoropleidingsfondsen.
 
Een gemeenschappelijke ambitie: tegen 2020 jaarlijks 20.000 werkzoekenden opleiden met onze partners, de middenstand en VDAB Brussel. 
 
Resultaten: 15.732 werkzoekenden werden in 2016 opgeleid (voorlopige cijfers) door Bruxelles Formation en zijn partners. Van hen volgden er 4.256 een stage of opleiding in een bedrijf. In 2015 hadden 95,1% van onze stagiairs het gevoel dat ze goed opgeleid worden. 71,7% van degenen die in 2014 bij Bruxelles Formation een kwalificerende opleiding hadden gevolgd, waren het jaar nadien aan het werk of hervatten een opleiding of studies

Website van Bruxelles Formation
Bruxelles Formation

​Easybrussels

EasyBrussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Easybrussels heeft als doelstelling de administratieve formaliteiten te verminderen en de procedures te vergemakkelijken voor alle gebruikers van de overheidsdiensten, zowel voor burgers als voor ondernemingen.

De administratieve vereenvoudiging maakt het zo mogelijk de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren in de relaties tussen de overheidsdiensten en hun gebruikers en in te spelen op de behoeften van de hedendaagse samenleving.

Website van ​Easybrussels
​Easybrussels

perspective.brussels

De belangrijkste rol van perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau (BPB), is gewestelijk expertisecentrum en initiatiefnemer zijn voor de ontwikkelingsstrategie van het Brussels grondgebied. 

Het is belast met de statistiek, de sociaaleconomische kennis en de strategische en verordenende planning van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Naast deze opdrachten heeft de organisatie in haar rangen eveneens de strategische “diensten” voor de gewestelijke ontwikkeling: het team van de bouwmeester (bMa), de huisvestingsreferent en de schoolfacilitator met haar team.
 
De bundeling van de beroepen die aanwezig zijn binnen perspective.brussels garandeert meer samenhang in het planningsproces voor de ontwikkeling van de stadsprojecten.

Website van perspective.brussels
perspective.brussels

Evoliris

De vzw Evoliris is het ICT-beroepenreferentiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologieën.

Dankzij zijn technologische tools kan Evoliris een rol spelen in zowel opleiding en sectorobservatie, als informatie en sensibilisering rond de IT-sector, maar ook in acties op het gebied van tewerkstelling, screening en validering van competenties.

Evoliris richt zich tot de volgende doelgroepen: 

Acties
  1. Technische IT-opleidingen voor elk publiek,
  2. Hoogwaardige infrastructuur en uitrusting (ons contacteren),
  3. Hulp bij het zoeken van werk (screening van competenties en CV, workshops, simulatie/coaching sollicitatiegesprek),
  4. Validering van de competenties voor pc- en netwerktechnici,
  5. Valorisatie van beroepen, opleidingen en kwalificaties,
  6. Sectorobservatie: analyse van invloedrijke IT-trends en van de behoeften van de sector.

Website van Evoliris
Evoliris

Brussel Financiën en Begroting

Brussel Financiën en Begroting zorgt voor het optimale en transparante beheer van de gewestelijke overheidsgelden. Dit bestuur wil uitgroeien tot een referentie, een partner en een vernieuwend centrum van uitmuntendheid inzake begroting, boekhouding, financiën en controle.

Website van Brussel Financiën en Begroting
Brussel Financiën en Begroting

citydev.brussels

citydev.brussels (de nieuwe naam van de GOMB) is een autonome openbare instelling opgericht in 1974. Ze is belast met de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten.

citydev.brussels vestigt en verankert bedrijven om de economische ontwikkeling van het BHG te bevorderen. Hiertoe stelt ze de bedrijven kwaliteitsvolle vastgoedinfrastructuur ter beschikking waar ze in de verschillende stappen van hun ontwikkeling terecht kunnen. citydev.brussels biedt hen toegang tot een patrimonium van bijna 200 ha industrieterreinen en kmo-parken gespreid over 45 sites, 75.000 m2 bedrijfsruimten, 8 bedrijvencentra en 5 incubators.

Sinds 1988 bouwt citydev.brussels nieuwbouwwoningen, gedeeltelijk gesubsidieerd door het BHG en bestemd voor middeninkomens.

Tot slot is citydev.brussels als gewestelijk operator betrokken bij de verwezenlijking van complexe projecten die de productie van diverse soorten woningen, bedrijfsruimten, handelszaken, openbare ruimten, collectieve voorzieningen en alles wat het weefsel van een stad of wijk kan herstellen of er een nieuwe dynamiek kan brengen, verenigen.

Website van citydev.brussels
citydev.brussels

Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité

Service Public Régional de Bruxelles FiBrussel Fiscaliteit is de belastingdienst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ons doel: de belastingen efficiënt en effectief beheren op een toegewijde en verantwoordelijke manier, met het oog op een betere financiering van onze gewestelijke overheidsdiensten. Wij staan ter beschikking van de Brusselaars via onze website, maar ook via mail, post, telefoon en aan de loketten. 
calité

Website van Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité
Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité

Powered by creaxial